שעות פעילות:    א-ה: 6:00-23:00    ו: 6:00-15:00

תקנון שימוש

מבוא
ברוך הבא לאתר "ביובית אקספרס". השימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות המתוארת בו. אנא קרא בעיון את התנאים, ובמידה ואינך מסכים להם במלואם, אל תעשה כל שימוש באתר.

הגדרות
"ביובית אקספרס" – חברה המפעילה אתרים ואפליקציות לדירוג בעלי מקצוע. המושג "ביובית אקספרס" כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או הפלטפורמות האחרות להעברת מידע, המופעלות או יופעלו בעתיד על-ידי החברה.
"מידע" – פרטי בעלי מקצוע המופיעים באתר, תמונותיהם של בעלי המקצוע, תמונות / וידאו של עבודות של בעלי המקצוע וכן כל מידע הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלקו.
"בקשת מידע" – חיפוש וקבלת פרטי בעלי מקצוע בסיווג אחד ביום מסוים ו/או הזמנת שירות של בעל מקצוע ו/או התקשרות לבעל מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של ביובית אקספרס.
"תכנים" – מאמרים, מחירים, תרשימים, תמונות, צילומי וידאו וכל תוכן אחר שנוצר או נאסף על ידי ביובית אקספרס או על ידי שימוש בביובית אקספרס וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם.
"בעל מקצוע" – כל בעל עסק אשר פרטיו מופיעים בביובית אקספרס ומספק שירות ללקוח.
"בקשת שירות" – יצירת בקשה לקבלת שירות מבעלי מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של ביובית אקספרס לרבות התקשרות בדרך ישירה לבעל המקצוע או לחלופין בהתכתבות בפלטפורמת וואצאפ וכל שליחת הודעה לעסק דרך האתר.
"ביצוע שירות" – קבלת שירות מבעל המקצוע בתשלום.
"צדדים שלישיים" – כל גוף שאינו "חבר ביובית אקספרס" כהגדרתו.
"לקוח" – אדם או גוף שהזמין שירות מביובית אקספרס. להלן "חבר ביובית אקספרס" או "משתמש".

שימוש בבקשת הזמנת שירות
– אני מתחייב כי אעשה שימוש באפשרות לבקשת שירות אך רק כאשר יש לי צורך אישי ואמיתי בשירות של בעל מקצוע.
– הנני מתחייב להזין בפרטי בקשת השירות את הפרטים המלאים והאמיתיים שלי.
– הנני מתחייב שלא ליצור פניות סרק.
– ידוע לי כי בקשת שירות סרק גורמת נזק גדול לביובית אקספרס.
– הנני מאשר לביובית אקספרס להעביר את פרטי הבקשה לבעלי המקצוע באתר.
– הנני מאשר לביובית אקספרס לשלוח אלי הודעה הכוללת את פרטי בקשת השירות ו/או כל הודעה תפעולית אחרת הנוגעת לשירות המבוקש.

משוב
– אני מתחייב לענות למשוב השירות שביובית אקספרס עושה לאחר קבלת השירות.
– אני מתחייב לדרג את בעל המקצוע בכנות ובתום לב.
– הנני מאשר כי אינני עובד עבור בעל המקצוע ואינני בתחרות מכל סוג שהוא עם בעל מקצוע עליו אני מעביר דיווח.
– אני מתחייב למלא את טופס המשוב במידה והוא נשלח אלי בהודעת מייל ו/או SMS ו/או דרך אחרת הנוגעת לדירוג של בעל מקצוע עימו ביצעתי שירות.
– אני מתחייב לענות לשאלון בקרת איכות חוזרת, אשר בודק את איכות השירות והעבודה לאחר תקופה.
– אני מודע לכך שאי-מענה למשוב עלול להביא לכך שלא אוכל לקבל מידע נוסף מאתר ביובית אקספרס.
– אני מודע לכך שבעלי המקצוע יכולים לקרוא את המשוב ולכתוב תגובה אשר תוצג באתר.

אחריות ביובית אקספרס
– ידוע לי כי ביובית אקספרס משמש כצינור להעברת מידע בין חברי ביובית אקספרס על שביעות רצונם של המשתמשים הקודמים אשר התנסו עם בעלי המקצוע המדורגים.
– המידע שמועבר על ידי ביובית אקספרס אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבעל המקצוע.
– ביובית אקספרס אינה מתחייבת לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע ואינו נושא באחריות לכל אלה.
– ביובית אקספרס אינה ממליצה להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, או בעל מקצוע כלשהו, אלא אך מעביר מידע המבוסס על דירוג שירותי בעלי המקצוע על ידי חברי ביובית אקספרס. מסירת פרטי בעל מקצוע ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בעל מקצוע אחר כלשהו.
– ההחלטה להתקשר או להזמין בעל מקצוע כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות.
– הנני מבין כי דירוג בעלי המקצוע נקבע ע"פ דעותיהם האישיות של המשתמשים וביובית אקספרס אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע"י בעל המקצוע.
– כמו כן ביובית אקספרס אינה מתחייבת לבחון בעצמה את עבודתם של בעלי המקצוע.
– הנני מבין כי ביובית אקספרס אינה מקבלת על עצמה התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה מעבודת הבעל מקצוע.
– ביובית אקספרס עושה מאמץ, אך אינה מתחייבת, לאתר בעלי מקצוע בתחום, בקריטריונים המבוקשים ובזמן הנדרש על ידי המשתמש.
– הנני מבין כי כל מידע ביחס לרישוי הספק, ביטוח, מספר שנים בתחום וכיוצא בזה הינו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע"י בעלי המקצוע, ביובית אקספרס אינו מתחייב לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח וכו' עלול לפוג, עלי לאמת מידע זה בעצמי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את ביובית אקספרס מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.

תוקף הסכם ושינויים
– הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי החברה.
– החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת.
– שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.biuve.co.il ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות
ביובית אקספרס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר ביובית אקספרס.

זכויות יוצרים
אין לעשות שימוש בתוכן ללא אישור בכתב (ניתן לקבל אישור בתנאים מסוימים). שימוש בתכנים ללא אישור מהווה הפרת חוק זכויות יוצרים ויהווה עילה לתביעה.

קבלה והסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות
– בעצם גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות כמפורט להלן, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם.
– במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש או איזה מהם ו/או אינך מקבל אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה כל שימוש באתר ותזמין שירות מבעלי המקצוע באתר.
– לתשומת ליבך, תנאי השימוש עשויים להתעדכן ו/או להשתנות לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר.

השאר פרטים ליעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד